FAQ 常遇問題

1. 甚麼是駭客 ? 

2. 甚麼是 TCP/IP 及 Port ? 

3. 甚麼是防火牆 ? 

4. 甚麼是特洛伊木馬? 

5. 怎樣使用特洛伊木馬? 

6. 騙取對方執行伺服器?

7. I LOVE YOU 入侵原理大公開?

8. VBS_LOVELETTER 對全球的影響及數字

9. 分析 I LOVE YOU 病毒

10. 列出多種變種名稱

11. 預防感染 I LOVE YOU 病毒的方法

12. 補救已感染了 I LOVE YOU 病毒的方法